Pohled lékárníka na InoCell

Pohled lékárníka na InoCell

5/1 2017

Inocell (inositol, inositolhexaphosphat): profil doplňku stravy

Přes veškerý rozvoj v oblasti onkologické patofyziologie, terapie a prevence stoupá celosvětově incidence malignit. Pokroky v oblasti medicíny a farmakologického výzkumu však umožnily určitou stabilizaci, pokud jde o úmrtnost na nádorové choroby. Příčinou tohoto příznivého trendu je zkvalitňování a širší aplikace sekundární prevence a uvádění nejnovějších poznatků z oblasti terapie (včetně adjuvantní léčby) do lékařské praxe. Dnes je již nesporné, že má-li dojít ke změně trendu v onkologické morbiditě, je třeba prosazovat co nejdůslednější rozpracování a aplikaci primární prevence. Právě primárně preventivní opatření by měla hrát v životě současných lidí, zvláště z rizikových skupin, co nejvýznamnější úlohu. Při vzniku zhoubných nádorů se účastní řada příčin, z nichž některé známe, jiné se jistě postupně podaří objevit. Rizikové faktory můžeme přibližně rozdělit na fyzikální (např. ionizujícící záření), chemické (kancerogenní látky) a biologické. K biologickým rizikům patří infekce některými DNA viry (papillomaviry jsou významným faktorem vzniku karcinomu děložního čípku, virus hepatitidy B je důležitým rizikovým faktorem karcinomu jater) i RNA viry (např. retroviry jsou významným faktorem vzniku leukémie). Pacienti infikovaní virem HIV jsou výrazně ohroženi vznikem některých typů nádorů; tato souvislost imunodeficience s kancerogenezí ukazuje na význam, jaký má pro ochranu před maligním bujením funkční imunitní systém. 

Opatření primární prevence by měla zahrnovat pokud možno komplexní obranu proti rizikovým faktorům kancerogeneze. Jde především o opatření v oblasti životního stylu, prostředí a stravovacích zvyklostí. Předmětem výzkumu dietních faktorů snižujících riziko kancerogeneze je celá řada látek, z nichž některé mohou tvořit součást přirozené stravy, jiné jsou součástí různých výživových doplňků. V poslední době je mezi jinými v popředí inositolhexafosfát (IP6) a inositol. Jejich úloha v oblasti onkologické prevence se stala předmětem řady studií různého typu. Výzkum ukázal, že tyto látky mají řadu účinků, které je zařazují mezi dietní faktory vhodné pro onkologickou prevenci. Inositolhexafosfát a inositol působí podle dosavadních znalostí antikancerogenně na různé úrovni, od ovlivňování imunitního systému přes vliv na vývoj nádorové buňky až po inhibici angiogeneze, přičemž působení obou látek má synergický charakter. Skladba stravy v rozvinutých zemích, mezi které Česká republika patří, je na tyto cenné látky chudá, a proto je jejich přísun do lidského organismu nedostatečný. Řešením je v takových případech jejich suplementace. V České republice jsou IP6 a inositol dostupné v doplňku stravy - přípravku Inocell (Biopol).

Charakteristika

Inocell™ obahuje směs inositolu, inositolhexafosfátu a minerálů (iontů Ca2+, Mg2+). Hlavní význam těchto látek je spatřován v posílení imunitních funkcí, zvýšení ochrany před nádorovými chorobami a ve významné antioxidační kapacitě; jsou však popsány ještě další prospěšné účinky obou jmenovaných látek.
Inositolhexafosfát (kyselina fytinová, IP6) je látka ze skupiny fosfolipidů, ester kyseliny fosforečné a alkoholu inositolu. Nachází se v rostlinných buňkách (např. v luštěninách a sóji), ale i v buňkách savců (v kterých je obsažen spolu s inositolfosfáty s nižším stupněm fosforylace, jako je insitolmonofosfát či inositoltrifosfát). Podrobný výzkum úlohy IP6 v organismu postupně odhalil řadu prospěšných účinků, které může mít IP6 pro lidský organismus - například podpora integrity jaterních buněk a neuronů, která souvisí s příslušností IP6 ke třídě fospfolipidů, tedy látek významných pro strukturu a funkci biologických membrán i s antioxidačním potenciálem IP6. V řadě experimentálních modelů byla prokázána protinádorová aktivita této látky.1 Jedním z mechanismů protinádorového působení IP6 je inhibiční vliv na nádorovou angiogenezi.
Specifikem struktury IP6 je rozmístění fosfátových skupin v pozici 1, 2 a 3; tato struktura přispívá ke schopnosti IP6 inhibovat vliv železa na tvorbu hydroxylových radikálů. Proto působí IP6 jako silný antioxidant. Inositolfosfáty (IP6 i méně fosforylované estery obsahující inositol) jsou prekursory řady informačních molekul, nezbytných pro přenos signálu v buňce, a hrají důležitou úlohu v dalších funkcích buňky, mají svou roli v iontových buněčných kanálech i v transportu mRNA uvnitř buňky. Tento jev je pravděpodobně jednou z příčin antikancerogenního působení IP6 prokázaného in vitro a na zvířecím modelu. Tato látka snižuje buněčnou proliferaci, zvyšuje diferenciaci maligních buněk, která často vyústí v reverzi k normálnímu fenotypu. Významně se uplatňuje při procesu vyvolání apoptózy v rakovinné buňce s porušenou schopností akceptovat signál apoptózy. K antikancerogennímu působení IP6 přispívá i podpora imunity prostřednictvím zvyšování aktivity NK-buněk (natural killers - přirozených zabíječů).


Inositol je cyklický šestisytný alkohol, který je základním stavebním kamenem molekuly IP6. Vyskytuje se v buněčných membránách, obvykle konjugován s lipidy, např. jako fosfatidylinositol, dále např. jako myoinositol v myocytech. Význam inositolu pro podporu integrity buněčné stěny (např. hepatocytů) je dobře znám. Fosfatidylinositol 4,5-bifosfát je významnou součástí fosfolipidové složky buněčné membrány; je také po svém rozštěpení zdrojem diacylglycerolu a inositoltrifosfátu - látek, které slouží k nitrobuněčné signalizaci nebo jako messengeři 2. řádu. Na modelech in vitro i in vivo bylo prokázáno antikancerogenní působení inositolu jak samotného, tak i při společném podávání s IP6. Nejvýraznějších antikancerogennních účinků bylo dosaženo společnou aplikací inositolu s IP6.1
Průzkum účinků IP6 a inositolu je založen na průkopnických studiích Shamsuddina, kterého zaujaly epidemiologické údaje, svědčící pro souvislost mezi spotřebou diety s vysokým obsahem IP6 (např. cereálií) a nízkou incidencí kolorektálního karcinomu. Tentýž výzkumník je také autorem hypotézy, že IP6 se v organismu defosforyluje na inositolfosfáty s nižším stupněm fosforylace, které inhibují růst nádorových buněk a že přidání inositolu (prekursoru inositolfosfátů) k IP6 podporuje jeho antikancerogenní účinek. Tyto hypotézy byly potvrzeny dalšími studiemi in vitro a na zvířecím modelu. Srovnávací studie ukázala, že k dosažení obdobného účinku v antikancerogenní prevenci by bylo třeba 20krát větší množství vlákniny než směsi IP6 a inositolu, přestože sama vláknina inositol a IP6 obsahuje (podávání IP6 s inositolem je navíc oproti podávání vlákniny výhodné u jedinců se zvýšenou dráždivostí trávícího ústrojí a osob s alergií na lepek). Ve studiích bylo potvrzeno, že IP6 je vychytáván nádorovými buňkami, ovlivňuje jejich diferenciaci a růst,1 nádorovou angiogenezi2 a podporuje účinnost chemoterapie, pokud jde o kvalitu života.3
Působení IP6 a inositolu v řadě onkologických indikací bylo prezentováno v roce 2004 na Mezinárodní konferenci o výzkumu protinádorově působících látek.4 Byly zde představeny výsledky experimentálních studií, prokazujících u několika typů nádorů různé mechanismy antikancerogenního účinku IP6. Mezi tyto mechanismy patří: inhibice angiogeneze (prostřednictvím inhibice proliferace a diferenciace endotelových buněk), inhibice buněčného růstu, regulace apoptózy, inhibice transkripčních aktivit v buňce, inhibice metastatického procesu (snížení adheze, migrace a invaze nádorových buněk), podpora antiproliferačního účinku některých cytostatik. Na konferenci byly uvedeny i výsledky menší klinické studie působení IP6 jako adjuvancia u pacientů s kolorektálním karcinomem léčených chemoterapií. Přidání IP6 a inositolu vedlo ke snížení nežádoucích účinků chemoterapie a zlepšení kvality života pacientů. Autoři doporučují ověření výsledků v prospektivních a randomizovaných klinických studiích.

V odborné literatuře lze najít i údaje o dalších prospěšných účincích IP6, například o inhibici tvorby ledvinových kamenů.5 Schopnost vyvazovat nadbytečné minerály má za následek např. snížení kalciurie a snížení rizika nefrolitiázy (aby schopností vyvazovat minerály nezpůsoboval přípravek ztráty nezbytných iontů vápníku a hořčíku, jsou tyto ionty součástí přípravku InocellTM). Dalším uváděným účinkem IP6 je hypocholesterolemické působení,6 využitelné u hyperlipidémií a diabetu. K ochrannému působení IP6 na kardiovaskulární systém přispívá i inhibiční působení na agregaci trombocytů, tedy antitrombogenní působení.7

Farmakokinetika

Perorálně podaný inositolhexafosfát je v buňkách žaludečního epitelu intracelulárně defosforylován na inositolfosfáty nižšího řádu a rychle se vstřebává. V organismu je do buněk IP6 transportován pinocytózou či receptory zprostředkovanou endocytózou. Inositol se po perorálním podání rychle vstřebává a po intracelulární depozici slouží jako substrát pro tvorbu fosfolipidů a inositolfosfátů.

Použití

K podpoře prevence vzniku nádorových onemocnění, jako adjuvans v průběhu onkologické léčby (chemoterapie nebo ozařování); přípravek pomáhá odstraňovat některé vedlejší nežádoucí účinky léčby. Mezi jednotlivými fázemi chemoterapie podávání přípravku pomáhá organismu zvládnout zvýšenou zátěž působenou chemoterapií (ochranná role inositolu pro jaterní buňku). Podání přípravku je vhodné u osob oslabených častými stresovými situacemi (po prodělaném dlouhodobém onemocnění, operaci apod.). Podpůrné působení u diabetiků 2. typu, u osob s dráždivým trávícím ústrojím a celiakií.

Kontraindikace

Přecitlivělost na jednotlivé složky přípravku.

Dávkování

Přípravek má formu tablet, které obsahují inositolhexafosfát (IP6), inositol a soli obsahující ionty vápníku a hořčíku. K dispozici je balení po 60 tabletách. Dávkování u dospělých: 4 tablety denně. Děti od 6 let užívají 2 tablety denně. Tablety se polykají vždy nalačno (nejméně 30 minut před jídlem).

Literatura

1. Vucenik I, Shamsuddin AM. Cancer inhibition by inositol hexaphosphate (IP6) and inositol: from laboratory to clinic. J Nutr 2003;133:3778S-3784S.
2. Vucenik I, Passaniti A, Vitolo MI, et al. Anti-angiogenic activity of inositol hexaphosphate (IP6). Carcinogenesis 2004;25:2115-2123.
3. Tantivejkul K, Vucenik I, Eiseman J, et al. Inositol hexaphosphate (IP6) enhances the anti-proliferative effects of adriamycin and tamoxifen in breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2003;79:301-312.
4. Abstracts of the Seventh International Conference of Anticancer Research, October 25-30, 2004, Chandris Hotels, Korfu, Greece. Anticancer Research 2004;24(5D).
5. Grases F, March JG, Prieto RM, et al. Urinary phytate in calcium oxalate tsone-formers and healthy people. Dietary effects on phytate excretion. Scand J Urol Nephrol 2000;34:162-164.
6. Jariwalla RJ,Sabin R, Lawson S, et al. Lowering of serum cholesterol and triglycerides and modulation by dietary phytate. J Appl Nutr 1990;42:18-28.
7. Vucenik I, Podczasy JJ, Shamsuddin AM. Antiplatelet activity of inositol phosphate (IP6). Anticancer Res 1999;19:3689-3693.

Poznámka: Statut přípravku: doplněk stravy schválený hl. hyg. MZ ČR. Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění: není hrazen.

MUDr. Pavel Kostiuk, CSc. et al.
Edukafarm, Praha

Zdoj textu: Edukafarm, Praha

Venku to už začíná hrát všemi barvami, teplé letní večery nás pomalu opouští a nám se pod kůži dostává podzimní ochlazení. Je proto potřeba se na něj pořádně připravit, ať nás neskolí rýmička či první nachlazení.
10/10 2018
Ať nás podzim nepřekvapí
Děti jsou tvorové nesmírně vnímaví a jakákoli změna v jejich okolí může mít neblahý vliv na jejich dětskou psychiku, potažmo vyvolat problémy s usínáním.
10/10 2018
Pro klidné noci dětí i jejich maminek
Když dojde na kritiku doplňků stravy, je jim vyčítáno, že se tváří jako léky. Myslím si, že v Barny´s a zřejmě i jinde toto neplatí.
5/1 2017
Pro zákazníka je těžké vyznat se v doplňcích stravy